Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

Vi som aldrig sa sexist: Normen styr inte dig - du styr normen (Blog)

type=digital_archives

Vi som aldrig sa sexist är en diskussions-/dialogblogg vars huvudsakliga fokus är frågeställningar som rör normer, relationer och genus. Projektet är en vidareutveckling av de så kallade feministfrukostmötena på Café Edenborg hösten 2007. Vi skriver för att synliggöra, problematisera och stegvis närma oss hållbara strategier för att leva med normer, relationer och genus, eftersom ett med alltid förutsätter ett mot.

Vi som aldrig sa sexist [Us who never said sexist] is a discussion/dialogue blog, which mainly focusses on issues regarding norms, relationships and gender. The project is a further development of the so called feminist breakfast meetings in Café Edenborg in the autumn 2007. We write to make visible, problematise and gradually get closer to sustainable strategies to live with norms, relationships and gender, because a 'with' always involves an 'against'. (Freely translated by JGP)

Location

Sweden
Timerange, Issue-nr, ...: 
Since 2008
Language of project: 
Swedish
Topic: 
Queer feminism